Podmínky

Podmínky pronájmu

UBYTOVACÍ ŘÁD Apartmánu

Provozovatel: Tomáš Jeřábek, fakturační adresa Tvrdonická 481 / 4, 155 21 Praha 5, adresa apartmánu: Lipno nad Vltavou č.p. 491, Lipno nad Vltavou 382 78, IČO: 65421108
(dále jen Pronajímatel)

Pronajímatel poskytuje ubytovací služby hostům formou zprostředkování pronájmu jednotek vlastněných jednotlivými majiteli.

Pronajímatel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje a má platnou rezervaci ubytování. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, cizinec cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, dále vyplnit a podepsat registrační formulář „Přihlášení hosta“, pokud tak již neučinil elektronicky. Registrace na recepci Pronajímatele se vztahuje i na nezletilé.

Řádným přihlášením (check-in) vzniká hostovi právo na přechodné ubytování po sjednanou dobu.

Následně Pronajímatel vydá hostovi klíč od domu nebo apartmánu (dále jen jednotky) případně dálkový ovladač od závory. V případě ztráty klíče/dálkového ovladače je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, Pronajímatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč či zničení dálkového ovládání od závory je hostovi účtován poplatek dle platného ceníku.

Na základě potvrzené objednávky a předem zaplacené částky za ubytování je Pronajímatel povinen hosta ubytovat.


Recepce/check-in/check-out
Při příjezdu do Lipna nad Vltavou se hosté nahlásí nejdříve na recepci Lipno Home, Lipno nad Vltavou č.p. 123 (budova na hlavní třídě), kde uhradí vratnou kauci ve výši 5 000 Kč a budou jim poskytnuty informace k pobytu, navigační mapa s trasou k apartmánu a předány klíče od apartmánu. V případě potřeby hosty doprovodíme na apartmán. Check-in 15-18 hod., check-out do 10.00 hod. V případě příjezdu po 18 hod. nás host kontaktuje předem na 721 510 955, nebo 775 677 007. Otevírací doba recepce v letní sezoně: po-pá 9-18h, so a ne 8-18h.

Zrušení potvrzené standardní rezervace. V případě zrušení platné rezervace do 30 dní před plánovaným příjezdem ze strany hosta Pronajímatel účtuje poplatek ve výši 15 % z ceny ubytování.

Při zrušení platné rezervace méně než 30 dní před příjezdem ze strany hosta Pronajímatel účtuje poplatek ve výši 50% z ceny ubytování.
V případě zrušení rezervace v den příjezdu ze strany hosta nebo při „nedojezdu hosta“ – „NO SHOW“ Pronajímatel účtuje poplatek ve výši 100% z ceny ubytování a je oprávněn rezervaci bez náhrady zrušit.
Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a zaplacené částky za ubytování není Pronajímatel povinen ubytovat.

Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu) je Pronajímatel oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.

Z ubytování jsou vyloučeny osoby, které jsou nakaženy infekčními nemocemi anebo jsou zjevně pod vlivem alkoholu anebo jiných drog.

Pronajímatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší typem a kapacitou od potvrzené objednávky.

Požádá-li host o prodloužení ubytování oproti sjednané době a Pronajímatel má volné kapacity, může být ubytovací doba prodloužena. Pronajímatel však v takovém případě může nabídnout hostovi jinou jednotku než tu, ve kterém byl původně ubytován.

Za ubytování a ostatní objednané služby je host povinen uhradit platbu předem v souladu s platným ceníkem Pronajímatele nebo při přihlášení na recepci na základě předloženého účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany hosta, pokud se Pronajímatel s hostem nedohodl jinak.

Za ubytování, služby během pobytu a případné drobnější škody host ručí kaucí, který složí na recepci Pronajímatele v hotovosti, případně formou blokace na platební kartě ve výši 5000 CZK/200 EUR za ubytování v domě, resp. 2500 CZK/100 EUR za ubytování v apartmánu. Tato kauce bude v plné výši hostovi navrácena v rámci odhlášení (check-out procedury) po kontrole jednotky, vyrovnání účtu a navrácení klíčů, případně dálkového ovladače od závory.

Ubytování končí datem sjednaným s hostem, a to dnem, ke kterému se host odhlásí. K řádnému odhlášení je třeba, aby host do 11.00 h vyklidil jednotku, odevzdal klíč, respektive dálkové ovládání od závory na recepci a uhradil účet. Pokud tak neučiní a pokud nebylo dohodnuto jinak, je Pronajímatel oprávněn účtovat mu poplatek za pozdní odjezd 500 CZK/20 EUR za každou započatou hodinu, případně pobyt za další noc.

Při ukončení pobytu je host povinen nahlásit veškeré případné škody na recepci Pronajímatele. Pokud host škody zatají, bude mu tento doplatek vyúčtován a zaslán fakturou nebo stažen z platební karty.

Při registraci nebo ukončení pobytu je host povinen zaplatit na recepci Pronajímatele následující poplatky, které nejsou zahrnuté v ceně ubytování a pobytových balíčků:

Místní poplatek z pobytu ve výši 20 Kč/0,80 € na osobu za noc,

V případě silného znečištění, které neodpovídá běžnému užití bude účtován další poplatek za nadstandardní úklid ve výši 500 CZK/20 EUR – 2500 CZK/100 EUR v případě extrémních případů znečištění exkrementy apod.

Pronajímatel nabízí hostům i návštěvníkům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě WiFi. Při užívání sítě WIFI je každý uživatel povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména se vyvarovat porušování autorskoprávních předpisů, nelegálního sdílení nebo stahování uměleckých děl, přetěžování WiFi sítě, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv, jakož i provádění dalších činností, které jsou v rozporu se souvisejícími právními předpisy.

Host je povinen se ihned po příchodu do vyhrazených ubytovacích prostor přesvědčit o úplnosti vybavení a jeho stavu dle seznamu vybavení a případné chybějící či poškozené vybavení bezodkladně ohlásit na recepci. V případě jakékoliv škody na vybavení zjištěné během ubytování je host rovněž povinen ohlásit ji na recepci Pronajímatele.

Host je oprávněn užívat zařízení jednotek dle přiložených návodů pouze k účelům, ke kterým je určeno.

Host nesmí bez souhlasu vedení Pronajímatele provádět v prostorách vyhrazených k užívání žádné podstatné změny, tzn., nesmí přemísťovat zařízení a vybavení nebo provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

Host nese odpovědnost za škodu způsobenou na vybavení jednotky, pokud neprokáže, že ji nezavinil, a je povinen tuto škodu neprodleně uhradit. Tento nárok Pronajímatele se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Drobnější škody budou hrazeny přímo z kauce. Při škodách většího rozsahu, kdy není možné předem stanovit její výši bude kauce zadržena a po přesném vyčíslení bude hostovi vyúčtována. Pokud škoda přesáhne výši složené kauce, bude hostovi odeslána faktura.

Veškeré návštěvy může host přijímat pouze od 8.00 do 22.00 h se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do jednotek přístup pouze ubytovaní hosté a zaměstnanci Pronajímatele.

Host nesmí do prostor Pronajímatele vodit domácí a jiná zvířata.
Do apartmánu je zakázán vstup zvířatům.

Apartmán je nekuřácký!!!

Host nesmí do jednotek nebo společných prostor Pronajímatele vnášet nebezpečné předměty a látky (zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.

Ve vnitřních prostorách jednotek je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována částka za nadstandardní úklid.

Host je povinen dodržovat od 22.00 do 7.00 h noční klid a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty. Se souhlasem provozovatele mohou být v prostorách Pronajímatele organizovány společenské akce i po 22. hodině, a to v prostorách k tomu určených.

Do apartmánu je povoleno vcházet a vjíždět pouze po přístupových komunikacích, parkování vozidel je povoleno na místech k tomu určených. Pronajímatel nezodpovídá za odcizení, případně poškození motorových vozidel ponechaných v prostorech resortu. Pronajímatel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Také doporučuje nenechávat ve vozidle volně položené osobní a cenné věci. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem třetím osobám na parkovištích resortu. Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku Pronajímatele vozidlem hosta.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat ubytované děti do deseti let, nesvéprávné osoby a domácí zvířata v jednotkách a ostatních prostorách Pronajímatele bez dozoru dospělých osob. Za případné škody způsobené dětmi nebo nesvéprávnou osobou nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

Host je povinen při každém odchodu z jednotky uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a dveře na balkon a jednotku řádně uzamknout.

Během pobytu v areálu Pronajímatele je každý host povinen chovat se tak, aby nezpůsobil vznik požáru. Chování hostů v případě požáru je upraveno v požárních poplachových směrnicích.

Požár ve společných prostorách resortu a jednotlivých jednotek je vyhlašován automaticky, opticko-dýmovými hlásiči, které jsou instalovány v jednotkách a veřejných prostorách resortu.

V případě požáru jsou hosté povinni nahlásit požární poplach zaměstnancům resortu případně přímo na tísňovou linku 150. Na uhašení plamenů v počáteční fázi mohou použít přenosný přístroj, který se nachází na schodištích. Prioritou je však ochrana života a zdraví osob.

V případě úrazu, kolapsu, tonutí nebo obdobné život ohrožující situaci, jsou hosté povinni tuto událost bezodkladně nahlásit na tísňovou linku 112 – následně oznámit zaměstnancům resortu a Pronajímateli.

Vstup do obsazené jednotky je povolen jen vedení Pronajímateli a údržbáři při nahlášení technické poruchy v jednotce. Vstup uklízeček nebo dalších osob do obsazené jednotky je možný jen po předchozím souhlasu hosta, nebo na jeho žádost.

Žádáme hosty, aby dodržovali zásady dobrých mravů zejména ve veřejných prostorách resortu a na terasách. Není povoleno se pohybovat po společných prostorách resortu bez oblečení.

Zapomenuté věci hostů v apartmánu jsou evidovány a uskladněny po dobu jednoho měsíce. Mohou být hostovi zaslané na určenou adresu jen v případě žádosti a na jeho náklady.

Vedení apartmánu přivítá jakékoliv návrhy na zlepšení a zároveň děkuje za kritické připomínky.

Hosté jsou povinni po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje Ubytovací řád nebo dobré mravy, je Pronajímatel oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Pronajímatel má právo na plnou úhradu ceny ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit Pronajímatel.

Host poskytující Pronajímateli při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci, Tomáš Jeřábek, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje dobrovolně pro všechny údaje poskytnuté, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na to, že má dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. právo svůj souhlas bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd., a že má právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely správce, a to pro rozesílání marketingových informací. Správce prohlašuje, že bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu splatnými právními předpisy, a že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Tento Ubytovací řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2021.

Tento web používá ke správné funkci soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Nastavení "cookie" na této webové stránce jsou nastaveny na "povolit cookies", aby vám bylo zaručeno co nejlepší procházení. Chcete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo bez stisknutí tlačítka "Souhlasím" dole, dáváte k tomu automaticky souhlas.

Zavřít